REGULAMIN UDZIELANIA LICNECJI NA KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA POD NAZWĄ „KREATORDIETY"

 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA:

 1. Oprogramowanie pod nazwą „Kreator diety” adresowany jest do osób i placówek zajmujących się – w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej -aspektami doradztwa żywieniowego.

 2. Oprogramowanie umożliwia budowanie programów żywieniowo - suplementacyjnych i wysiłkowych dla różnych grup osób, w szczególności osób aktywnie uprawniających różnego rodzaju sporty zarówno w sposób zawodowy, jak i rekreacyjny oraz osób dotkniętych problematyką nadwagi.

 1. DEFINICJE:

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się poniższe znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin dot. udzielania licencji na korzystanie przez licencjobiorcę z oprogramowania „Kreator diety”.

 2. Oprogramowanie – program komputerowy online pod nazwą „Kreator diety”.

 3. Licencjodawca – MBio Jarosław Chodorowski, ul. Pomorska 26, 45-321 Opole, NIP: 9910309673

 4. Licencjobiorca – osoba fizyczna, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona jednak w zdolność prawną, która zawarła Umowę z Licencjodawcę w zakresie bezpośrednio związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Licencja – niewyłączna, niezbywalna, odpłatna licencja na korzystanie z Oprogramowania, udzielana na podstawie Umowy;

 6. Umowa – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą umowę, przedmiotem której jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z oprogramowania pod nazwą „Kreator diety” o treści ustalonej niniejszym Regulaminem.

 7. Wynagrodzenie - opłata licencyjna należna Licencjodawcy za udzielenie Licencji;

 8. Okres licencyjny – okres obowiązywania Umowy,

 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 10. Baza danych – baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

 11. Prawa autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 12. Zmianę – należy przez to rozumieć poprawkę, aktualizację lub modyfikację oprogramowania;

 13. Strona www – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.kreatordiety.pl/

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielenia licencji na oprogramowanie oraz normuje prawa i obowiązki Licencjodawcy i Licencjobiorcy.

 2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i oświadcza, iż posiada pełną świadomość faktu, iż materiały zamieszczone w oprogramowaniu w żadnej mierze nie mogą zastępować i nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie stanowią podstawy do stosowania jakichkolwiek form terapii.

 3. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania jakichkolwiek informacji zawartych w oprogramowaniu.

 4. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za dane wprowadzone przez niego do oprogramowania.

 5. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód w sposób nieprzerwany, jak również, że będzie spełniać oczekiwania Licencjobiorcy z nią związane i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym za niespełnienie oczekiwań Licencjobiorcy.

 6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie wszelkie uwagi, żądania, wątpliwości i pytania dotyczące licencji na oprogramowanie należy kierować:

 1. pisemnie na adres: Kreator diety, ul. Pomorska 26/1, 45-321 Opole .

 2. e-mailowa na adres e-mail: biuro@kreatordiety.pl

 3. telefonicznie pod numerem: 722 099 754, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 .

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA:

 1. Korzystanie z oprogramowania wymaga spełnienia poniżej wskazanych wymogów technicznych:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

 3. aktywne połączenie urządzenia z punkt b) z siecią Internet;

 4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu z punktu b) system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

 5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie b) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

 6. włączona w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie e) akceptacja plików Cookie;

 7. włączona w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w punkcie e) obsługa skryptów Java Script;

 8. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu z punktu b) oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 1. Licencjodawca może domagać się od Licencjobiorcy zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń oprogramowania.

 2. Oprogramowanie wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki te służą m.in. zapamiętywaniu danych na temat sposobu korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania celem jej usprawnienia, a zwłaszcza dostosowania świadczonych w jego ramach usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Licencjobiorców.

 3. Licencjobiorca może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki „cookies” na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć „cookies” należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików „cookies” znajdują się w pliku / menu pomocy. O ile Licencjobiorcy nie dokonali zmian w ustawieniach przeglądarki, blokując pliki „cookie”, oprogramowanie będzie przesyłało pliki z chwilą zalogowania się przez Licencjobiorca. Zablokowanie plików „cookies” lub ich usunięcie może jednakże spowodować nieprawidłowe działanie oprogramowanie lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

 1. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA:

 1. Licencja jest udzielana na jeden z poniższych  pakietów licencyjnych:

 1. "BEZPŁATNY" - bezpłatny na okres 3 miesięcy 

 2. "MINI DIETETYK" - płatny w co miesięcznych ratach

 3. "PORADNIA DIETETYCZNA"  - płatny w co miesięcznych ratach.


 1. Licencjobiorca otrzymuje dostęp do oprogramowania za pomocą loginu i hasła, po uprzednim dokonaniu procesu jego rejestracji i utworzeniu indywidualnego konta Licencjobiorcy oraz po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

 2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność na skutek wskazania nieaktualnych, niedokładnych, niepoprawnych danych w procesie rejestracji.

 3. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej i niezbywalnej.

 4. Licencja uprawnia Licencjobiorcę wyłącznie do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i charakterem, wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego.

 5. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z oprogramowania w zakresie uzyskanej licencji.

 6. Licencjobiorca nie ma prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do oprogramowania.

 7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji na korzystanie z oprogramowania.

 8. Licencjobiorca nie ma prawa rozpowszechniać oprogramowania, w tym użyczać ani wynajmować oprogramowania ani jego kopii.

 9. Licencjobiorca nie ma prawa do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Licencjodawcy.

 10. W przypadku wprowadzenia zmian oprogramowania w okresie ważności licencji, Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z oprogramowania w wersji zmienionej od daty wprowadzenia tychże zmian.

 1. ZMIANY:

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oprogramowania w okresie ważności licencji. Wprowadzane zmiany będą bezpłatne.

 2. Licencjodawca nie gwarantuje wprowadzania zmian, o których mowa w punkcie VI.1 Regulaminu.

 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania działania oprogramowania ze względu na konieczność wprowadzenia zmian.

 1. WYNAGRODZENIE

 1. Licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji przysługuje wynagrodzenie, w wysokości zależnej od zamówionego przez Licencjodawcę okresu licencyjnego. I tak:

  1. Licencja DEMO  miesięczna - 0   zł netto;

  2. Licencja DIETETYK miesięczna - ……………………… zł netto;

  3. Licencja PORADNIA DIETETYCZNA  miesięczna - …………………….. zł netto.

Podane wyżej kwoty są kwotami netto, co oznacza, iż należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa z chwili wystawienia faktury VAT.

 1. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej wynagrodzenia płatne jest w miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjodawcę, przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy, wskazany każdorazowo na fakturze VAT.

 2. Opóźnienie Licencjobiorcy w płatności którejkolwiek z rat wynagrodzenia w ustalonym terminie powoduje skutek w postaci postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałych do zapłaty rat wynagrodzenia. W takim przypadku Licencjobiorca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałych rat wynagrodzenia w terminie ……………… dni od daty otrzymania faktury VAT.

 3. Niezależnie od skutku wskazanego w punkcie VII.3 Regulaminu Licencjodawca zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnienia Licencjobiorcy w zapłacie należnego mu wynagrodzenia (poszczególnych jego rat miesięcznych) do powstrzymania się od realizacji swoich świadczeń na rzecz Licencjobiorcy do czasu uiszczenia przez Licencjobiorcę wymaganych należności. Pozostaje to bez wpływu na długość wykupionego okresu licencyjnego, tzn. nie podlega on wydłużeniu o okres, w którym Licencjodawca nie wykonywał na rzecz Licencjobiorcy świadczeń z przyczyn, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, jak również na należne Licencjodawcy wynagrodzenie całkowite za cały okres licencyjny.

 4. Niezależnie od uprawnień Licencjodawcy przewidzianych w punkcie VII.3 i VII.4. brak zapłaty wynagrodzenia lub którejkolwiek z miesięcznych rat przez Licencjobiorcę w ustalonym terminie, uprawnia Licencjodawcę do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY:

 1. Licencjobiorca obowiązany jest do:

 1. używania oprogramowania zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami,

 2. używania oprogramowania wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa,

 3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

 4. przestrzegania warunków udzielonej licencji,

 5. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Licencjobiorca zobowiązany jest także do wyposażenia własnego sprzętu, z którego będzie korzystał z oprogramowania, w program antywirusowy i do dokonywania jego aktualizacji.

 2. Licencjobiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnych.

 3. Za naruszenie warunków korzystania z oprogramowania Licencjobiorca ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność, łącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 4. Korzystanie z oprogramowania w innych celach niż wynikających z niniejszego Regulaminu, wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą, za określeniem warunków tego korzystania oraz wynagrodzenia należnego Licencjodawcy z tego tytułu.

 5. Naruszenie przez Licencjobiorcę warunków Licencji może spowodować – w zależności od wyboru Licencjodawcy – bądź wypowiedzenie Licencji ze skutkiem natychmiastowym, bądź po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Licencjobiorcy na zaprzestanie naruszeń lub usunięcia ich skutków.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY I LICENCJOBIORCY:

 1. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z treści artykułu 473 § 2 kodeksu cywilnego Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z korzystaniem z oprogramowania, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad oprogramowania. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

 2. Licencjodawca uprawniony jest do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Licencjobiorcę.

 3. Strony zwolnione są z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej.

 4. Przez pojęcie “siły wyższej“ rozumie się wszystkie przypadki i zjawiska o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, jednakże niemożliwe do uniknięcia w ramach normalnej działalności, które zaistnieją po wejściu umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych zobowiązań, np. działania sił natury, mobilizacja powszechna, wojna, strajk u którejkolwiek ze stron lub ich dostawców, blokady dróg, zamieszki, itp.

 5. Obowiązkiem strony doświadczającej działania “siły wyższej” jest, bezzwłoczne zawiadomienie drugiej strony w jakiejkolwiek formie o fakcie zaistnienia “siły wyższej” o ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest możliwe, to niezwłocznie od kiedy powiadomienie stało się możliwe.

 6. O zakończeniu działania “siły wyższej” strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą stronę umowy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą przy ul. Ciepielowickiej 5, 49-120 w Dąbrowie.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne będą pod adresem www.pelnia-zdrowia.pl, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@pelnia-zdrowia.pl.
 3. Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy licencyjnej na korzystanie z systemu informatycznego oraz w celu wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przekazywanie ofert handlowych, dane przetwarzane będą w tym celu w oparciu o prawnie uzasadniony cel administratora jakim jest marketing produktów własnych.
 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. 
 6. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy licencyjnej, oraz przez okres 6  lat od rozwiązania umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Wycofanie zgody na przesyłanie informacji marketingowych spowoduje zaprzestanie przesyłania takich informacji.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy licencyjnej.

XI. UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.           W związku z funkcjonalnością systemu, Licencjobiorcy w ramach zawartej umowy na korzystanie z systemu informatycznego będą powierzać część danych do przetwarzania przez Licencjodawcę. Aby  proces ten był zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, konieczne jest zawarcie umowy powierzenia z Licencjodawcą
 2.         Zakładając konto w systemie, Licencjobiorca zawiera umowę i jednocześnie akceptuje warunki określone w Umowie Powierzenia, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1 do regulaminu)

XII. DOSTĘP DO DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU LICENCJI:

 1. Przez okres 3 kolejnych miesięcy od momentu wygaśnięcia Licencji, Licencjobiorca nadal będzie posiadał dostęp do Oprogramowania Kreator Diet, jednak w ograniczonym zakresie

 2. W ramach ograniczonego dostępu, Licencjobiorca będzie miał możliwość dokonania eksportu danych zgromadzonych w systemie w trakcie trwania umowy licencyjnej.

 3. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia opłacania Licencji, dane zostaną trwale usunięte.

 1. PRAWA AUTORSKIE I BAZY DANYCH:

 1. Oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na mocy przepisów tej ustawy.

 2. Licencjodawca oświadcza, iż jest twórcą utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Oprogramowanie stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie na mocy przepisów tej ustawy.

 4. Licencjodawcy przysługuje pełnia majątkowych praw autorskich do oprogramowania, wobec czego Licencjodawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i na polach eksploatacji w nim wskazanych.

 5. Licencjobiorca oświadcza, iż żadnym swoim zachowaniem nie naruszy praw autorskich przysługujących Licencjodawcy oraz jego praw wynikających z przepisów ustawy o ochronie baz danych.

 6. Licencjobiorca zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Licencjodawcy.

 1. POMOC TECHNICZNA:

 1. Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy filmiki instruktażowe dotyczące obsługi programu.

 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem oprogramowania Licencjobiorca jest uprawniony zgłaszać do Licencjodawcy zgodnie z punktem III.6 niniejszego Regulaminu.

 3. Licencjodawca zobowiązuję się do wszelkiej możliwej pomocy Licencjobiorcy w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z działaniem i korzystaniem z oprogramowania , odpowiedzi na zgłoszone uwagi, wątpliwości i pytania, w terminie wynikającym z charakteru zgłoszonych problemów i możliwości technicznych ich rozwiązania.

 1. REKLAMACJE:

 1. Licencjobiorca ma prawo złożyć reklamację w sposób określony w punkcie III.6 niniejszego Regulaminu.

 2. Reklamacja Licencjobiorcy zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia.

 3. Reklamacja powinna zawierać poniższej wskazane dane:

  1. podstawowe dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana Licencjobiorcy na podany w zgłoszeniu reklamacji adres do korespondencji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

 3. Regulamin jest dostępny www.kreatordiety.pl/system/.

 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na www.pelnia-zdrowia.pl/system/, chyba że Licencjodawca określi inny termin jego wejścia w życie.

 5. Licencjodawca dodatkowo poinformuje Licencjobiorców o zmianie Regulaminu, na podany przez niego adres e-mail.

 6. Licencjobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy w terminie 14  dni od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu, na podane przez niego adres e-mail. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez Licencjobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 7. Zmiana danych adresów, numerów telefonów i adresów e-mail Licencjodawcy wskazanych w Regulaminie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany tych danych dokonuje się poprzez poinformowanie Licencjobiorcę o tych zmianach na podany przez niego adres e-mail.

 8. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy dokonać przelewu swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią, jak również nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy ustanowić praw na prawach wynikających z Regulaminu.

 9. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwe według siedziby Licencjodawcy.

 10. Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w Opolu pomiędzy:

Powierzającym – Licencjobiorca, który zawarł umowę na mocy której korzysta z oprogramowania informatycznego „Kreator diety” - zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą w Opolu, przy ul. Pomorskiej 26/1, 45-321 Opole zwany dalej Wykonawcą,

 

zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” a łącznie „Stronami”,

 

zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

 

§ 1

1.     Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe powierzone Wykonawcy przez Zleceniodawcę w oparciu o niniejszą Umowę oraz wyłącznie w zakresie określonym niniejszą Umową.

2.     Podmiotem przetwarzającym, któremu Zleceniodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, jest Wykonawca.

3.   Wszelkie przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres przetwarzania i kategorie danych osobowych przewidziane niniejszą Umową będzie samodzielnym działaniem Wykonawcy jako administratora danych osobowych.

§ 2

Przedmiot, zakres i cel powierzenia

1.     Przedmiotem powierzenia danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy są:

a)     dane osobowe przetwarzane przez Zleceniodawcę w systemie informatycznym pod nazwą „Kreator diety”.

2.     Czas trwania Umowy:

a)     Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Stronami  dotyczącej użytkowania systemu informatycznego „Kreator diety”

3.     Cel przetwarzania:

a)     powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w celu zapewnienia dostępu do systemu informatycznego „Kreator diety” oraz w celu udostępnienia danych za pomocą aplikacji mobilnej.

4.     Charakter przetwarzania:

a)     przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy przez Wykonawcę będzie polegało na administrowaniu systemem informatycznym oraz na przechowywaniu danych w systemach informatycznych, na dostępie do danych zgromadzonych przez klientów oraz zapewnieniu stałego wsparcia technicznego, a także na zapewnieniu możliwości dostępu danych za pomocą aplikacji mobilnej.

b)    przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się zdalnie za pomocą systemu informatycznego.

5.     Kategorie osób/podmiotów oraz kategorie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy obejmują:

a)     dane osobowe pacjentów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, wzrost, waga, grupa krwi, informacje o chorobach oraz alergiach, informacje o składzie masy ciała i preferencjach żywieniowych, przyjmowanych lekach, trybie życia.

b)    dane osobowe pracowników obsługujących aplikację w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

c)     wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym „Kreator diety”.

§ 3

Obowiązki i prawa administratora

1.     Zleceniodawca zapewni zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem powierzenia.

2.    Zleceniodawca ma prawo kontroli Wykonawcy w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym w zakresie zapewnienia ich bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, jeśli jest ona konieczna, na podleganie kontroli i audytowi Zleceniodawcy w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa oraz w zakresie zgodności przetwarzania danych z umowami zawartymi pomiędzy Stronami.

3.   Zleceniodawca otrzyma od Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne  do wykazania spełnienia wymaganych obowiązków. Wykonawca umożliwi Zleceniodawcy lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie sprawdzenia, audytu lub inspekcji w celu potwierdzenia zgodności procesu przetwarzania z przepisami prawa raz umowami zawartymi pomiędzy stronami.

4.  Zleceniodawca może przekazywać, a Wykonawca ma obowiązek wdrożyć, zalecenia, wskazówki i wytyczne Zleceniodawcy w zakresie działań sprawdzających i naprawczych pozwalających doprowadzić przetwarzanie danych do zgodności z przepisami prawa lub zawartymi przez Strony umowami.


§ 4

Obowiązki procesora

1.     Przetwarzanie wyłącznie na zlecenie Zleceniodawcy:

a)   Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o niniejszą Umowę opiera się na udokumentowanym poleceniu, które stanowi zawarta umowa licencyjna zawarta pomiędzy Stronami  dotycząca użytkowania systemu informatycznego „Kreator diety”.

b) Zleceniodawca może wydać także inne, wykraczające poza niniejszą umowę , polecenia w zakresie przetwarzania swoich danych , jeśli zostaną przekazane pisemnie ustalonym kanałem komunikacji (np.poprzez adres e-mail). 

c)  Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w sytuacji braku jednoznacznego zlecenia takiego przetwarzania.

2.     Zapewnienie poufności:

a)     do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

b)    Wykonawca oświadcza, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy i ochrony tych danych przed ich udostępnieniem osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Powierzone dane osobowe mogą być wyłącznie przetwarzane w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami;

c)     Wykonawca oświadcza, iż wymóg upoważnienia oraz zobowiązania do zachowania tajemnicy osób dopuszczonych do przetwarzania zostanie bezwzględnie zastosowany wobec wszystkich jego podwykonawców, którzy mogą mieć dostęp do danych objętych niniejszą Umową.

d)    zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie ustaje wraz z ustaniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy;

3.     Zabezpieczenie danych:

a)     Wykonawca oświadcza, iż dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę będą przetwarzane w zgodności z przepisami aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, a w  szczególności w zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”,

b)  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zleceniodawcy niezwłocznej odpowiedzi ( nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania  wiadomości) na zadane pytania lub przesłaną ankietę dotyczące stosowanych zabezpieczeń i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych . Wykonawca zobowiązuje się także do informowania o zmianach w stosunku do udzielonych Wykonawcy wcześniejszych informacji w tym zakresie. 

c)    Wykonawca posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych i będzie prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, jeśli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa. Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów zostaną bezzwłocznie przedstawione do wglądu na każde żądanie Zleceniodawcy, 

d)   Wykonawca zobowiązuje do zachowania należytej staranności w zakresie zapewnienia i wyboru odpowiednich środków bezpieczeństwa w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zastosowane środki bezpieczeństwa muszą być adekwatne do zidentyfikowanych przez Wykonawcę ryzyk oraz dla zakresu i charakteru powierzonego procesu przetwarzania danych osobowych, 

e)   Wykonawca będzie przetwarzał dane wyłącznie na potrzebę świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy i w wykonaniu umów zawartych pomiędzy Stronami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. Jeśli Wykonawca nie będzie mógł zapewnić takiej zgodności z jakiejkolwiek przyczyny, gwarantuje, że niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. 4.     Reakcja na incydenty

a)     Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia, zawiadomić Zleceniodawcę o każdym naruszeniu danych osobowych, nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, każdym innym incydencie lub każdej innej sytuacji potencjalnie mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo danych

b)   powyższy zapis dotyczy także  ego podwykonawców, jeśli naruszenie w jakikolwiek sposób dotyczy powierzonych danych.

c)   Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę  o rozpoczynanych lub prowadzonych czynnościach kontrolnych lub innych postępowaniach w zakresie przetwarzania danych prowadzonych przez organ nadzorczy ochrony danych lub inny uprawniony podmiot w tym zakresie.

5.     Przetwarzanie danych poza obszarem EU

a)     Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić na pisemne polecenie Zleceniodawcy chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

b)    Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić także w ramach współpracy Wykonawcy z jego podwykonawcą, jeśli jest to niezbędne do świadczenia przez Wykonawcę usług na rzecz Zleceniodawcy.

c)     W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania z rozdziałem V RODO, a w szczególności dostarczy Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające legalność takiego przetwarzania danych osobowych.

6.     Wsparcie Zleceniodawcy w zakresie realizacji praw podmiotów danych:

a)     Wykonawca udzieli pomocy i informacji Zleceniodawcy w zakresie:

I)      realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach rozdziału III RODO,

II)     zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 33–36 RODO.

III)   zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 32–36 RODO

7.     Zwrot oraz usunięcie istniejących kopii zapasowych:

a)     Wykonawca po ustaniu lub rozwiązaniu Umowy zobowiązuje się zaprzestać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. W zależności od decyzji Zleceniodawcy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie informacje pozyskane na mocy niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się tym samym do usunięcia danych ze wszelkich kopii bezpieczeństwa i nośników awaryjnych.

8.     Podpowierzanie przetwarzania danych osobowych:

a)     Zleceniodawca wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzanie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową podwykonawcom Wykonawcy określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o każdym przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych tym podmiotom;

b)    Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę pisemnie o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących zaangażowania lub dodania nowych podwykonawców czy też zmianach lub zastąpieniu podmiotów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy innymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, dając Zleceniodawcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych zmian.

c)     Jednocześnie ustala się, iż brak wyrażonego sprzeciwu Zleceniodawcy w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia informacji uznaje się jako akceptację wybranych podwykonawców przez Wykonawcę,

d)    Podmioty wskazane do współpracy podczas zawierania Umowy, co do których Zleceniodawca nie wniósł sprzeciwu, określone w Załączniku nr 1 do Umowy, uważa się za zaakceptowane przez Zleceniodawcę.

e)     Wykonawca gwarantuje, że podwykonawcy zapewnią przetwarzanie i ochronę danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, i nie mniejszą niż wynikającą z zapisów niniejszej umowy.

f)     Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami odrębne pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych określone w niniejszej Umowie oraz określać co najmniej: przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem kategorii osób oraz danych podlegających powierzeniu.

g)    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, przy pomocy których przetwarza powierzone na mocy niniejszej Umowy dane osobowe, jak za własne działania i zaniechania.

§ 5

Odpowiedzialność

Wykonawca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody poniesione przez Zleceniodawcę z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w tym działań niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy lub z działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

§ 6

Pozostałe postanowienia

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie będą miały  przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

2.     W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą na tle realizacji niniejszej Umowy właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

3.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pomiędzy przedsiębiorcą, który zawarł umowę na mocy której korzysta z oprogramowania informatycznego „Kreator diety” zwanym dalej Zleceniodawcą a MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą w Opolu, przy ul. Pomorskiej 26/1, 45-321 Opole. 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW


 Akante Kaflowski Szczepanik s. j. z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 53/32, 45-069 Opole (Świadczenie usługi wparcia ochrony danych osobowych)


 itDesk z siedzibą w Opolu, przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 112A, 45-853 Opole (Hosting aplikacji, obsługa domeny, opieka informatyczna, serwis komputerowy)