Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kreatordiety.pl. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administratorzy wdrożyli procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

II. Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest MBio Jarosław Chodorowski, z siedzibą przy ul. Ciepielowieckiej 5, 49-120 w Dąbrowie. Dane kontaktowe Administratora danych oraz dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem www.kreatordiety.pl w zakładce Kontakt. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych będzie możliwy pod adresem iod@kreatordiety.pl

III. Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Serwis posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem serwisów, wraz z podstawami prawnymi:

CelPodstawa prawnaZakres przetwarzanych danychOkres przechowywania danych
Realizacja sprzedaży licencji na korzystanie z systemu Kreator DietyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane księgowe, szczegóły płatności. Dodatkowo w ramach umowy powierzenia przetwarzane będą dane pacjentów, które zostaną wprowadzone do systemu Kreator Diety.Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy licencyjnej oraz przez 6 lat od zakończenia trwania umowy.
Prowadzenie korespondencji/korzystanie z formularza kontaktowegoArt. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektronicznąDane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonuDane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
Wysyłka newsletteraArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, przesyłanie informacji do osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanieAdres e-mailDane będą przechowywane do momentu wypisania się z newslettera.
Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego FacebookArt. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktuDane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowymDane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.
Publikowanie rekomendacji na stronie internetowejArt. 6 ust. 1 lit. a), RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promocja systemu Kreator Diety.Imię, nazwisko, wszelkie informacje zawarte w przesłanych rekomendacjach.Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 1. konieczność osiągnięcia danego celu,
 2. okres niezbędny dla realizacji naszych usług,
 3. okres na jaki została udzielona zgoda,
 4. przepisy prawa.

IV Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są:

 • W przypadku realizacji umowy licencyjnej, przez okres trwania umowy oraz przez 6 lat od jej zakończenia.
 • W przypadku korzystania z formularza kontaktowego lub prowadzonej korespondencji, dane będą przetwarzane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
 • W przypadku kierowania treści marketingowych, do momentu wypisania się z newslettera;
 • W przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą przetwarzane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń;
 • W przypadku wyrażenia zgody na publikację przesłanej rekomendacji, do momentu wycofania udzielonej zgody.

MBio Jarosław Chodorowski stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy MBio Jarosław Chodorowski osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • Osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • Osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora);
 • Nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Administrator przetwarzał dane, aby realizować umowę);
 • Upłynęły terminy, które wynikają z innych przepisów.

V Przetwarzanie danych osobowych w ramach umowy powierzenia

W związku z funkcjonalnością systemu Kreator Diety, Licencjobiorcy w ramach zawartej umowy na korzystanie z systemu informatycznego będą powierzać część danych do przetwarzania przez dostawcę usługi – Licencjodawcę MBio Jarosław Chodorowski. Dotyczy to wszystkich danych wprowadzonych przez Licencjobiorcę do systemu Kreator Diety.

Przetwarzanie danych osobowych MBio Jarosław Chodorowski będzie polegało na administrowaniu systemem informatycznym oraz na przechowywaniu danych w systemie, na dostępie do danych zgromadzonych przez klientów oraz zapewnieniu stałego wsparcia technicznego, a także na zapewnieniu możliwości dostępu danych za pomocą aplikacji mobilnej.

Aby  proces ten był zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, konieczne jest zawarcie umowy powierzenia z Licencjodawcą. Zakładając konto w systemie, Licencjobiorca zawiera umowę i jednocześnie akceptuje warunki określone w Umowie Powierzenia, która stanowi załącznik do regulaminu udzielania licencji (załącznik nr 1 do regulaminu).

VI Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT, dostawcom usług hostingu oraz operatorom płatności i innymi podmiotami świadczącymi usługi finansowe.

Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności naszych podwykonawców, dane mogą być przez nich przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  Przekazanie danych osobowych poza EOG odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

VII Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych – Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie. Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

VIII Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

IX Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego (np. obsługa koszyka).
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

X Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Wymogu pozyskania zgody na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji już zapisanej w urządzeniu nie stosuje się, jeśli jest to konieczne do dostarczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

W praktyce chodzi tu o cookies, które są niezbędne do działania witryny internetowej czy usługi online. Tego typu pliki, to tzw. cookies funkcjonalne. Aby możliwe było przetwarzanie funkcjonalnych plików cookies, zgoda Użytkownika nie jest wymagana.

Aktywna zgoda Użytkownika jest wymagana w przypadku wykorzystywania pozostałych plików cookies, które nie są niezbędne do poprawnego działania strony, czyli np. cookies śledzących czy marketingowych. Pozyskiwanie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki będzie obejmowało jakąś formę aktywności Użytkownika wyraźnie nakierowaną na akceptację cookies np. naciśnięcie w okienku cookies przycisku potwierdzającego ustawienia przeglądarki lub wyświetlanie banneru, za pomocą którego Użytkownik aktywnie musi wyrazić zgodę na używanie cookies.

KONTAKT

ul. Pomorska 26
45-321 Opole

+48 574 128 683
biuro@kreatordiety.pl

Inspektor Danych Osobowych:

Jan Szczepanik

e-mail: iod@kreatordiety.pl

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą przy ul. Ciepielowickiej 5, 49-120 w Dąbrowie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem www.kreatordiety.pl
  2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@kreatordiety.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1. f RODO);
   b. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
  4. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od momentu udzielenia odpowiedzi, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
  6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.